Puchar Kaplicówki 2023 – zapisy!

Serdecznie zapraszamy na turniej badmintona w pięciu kategoriach – mikst i debl !

Piąta edycja turnieju badmintonowego odbędzie się 25 czerwca 2023 (niedziela) o godz. 9:30 w kategorii mikst OPEN, dorośli (K i M) oraz młodzież (Dz i Chł / 14-17 lat). Jeśli ktoś będzie chciał wziąć udział, a nie będzie posiadał rakietki – zostanie mu ona wypożyczona. Udział będzie możliwy po podpisaniu oświadczenia o stanie zdrowia i RODO. Organizator zapewnia poczęstunek i napoje, dyplom pamiątkowy dla każdego, a dla trójki najlepszych medale i puchar!

25.06.2023 (niedziela) od godz. 9:15 w biurze zawodów w Hali SOSiR w Skoczowie przy ul. Sportowej 6 nastąpi losowanie oraz wypełnienie oświadczeń przez zawodników. Punktualnie o 9:30 nastąpi uroczyste otwarcie i rozpoczęcie zmagań.

Obowiązują zapisy do 23.06.2022 (piątek) na adres e-mail: kkswisla@gmail.com

Zadanie dofinansowane ze środków budżetu Gminy Skoczów w konkursie grantowym na 2023 rok”

“PUCHAR KAPLICÓWKI 2023”REGULAMIN

§ 1 ORGANIZATOR

1. Kobiecy Klub Sportowy “Wisła” w Skoczowie.

2. Współorganizator Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji

§2 CELE I ZAŁOŻENIA TURNIEJU

1. Aktywacja ruchowa w wolnym czasie,

2. Poznanie zalet intensywnej gry w badmintona, jako zmniejszanie ryzyka powstawania chorób cywilizacyjnych,

3. Poszerzenie wiedzy lokalnej społeczności na temat dyscypliny badmintona,

4. Zwiększenie zainteresowania wśród młodzieży grą w badmintona oraz pozyskiwanie zawodników do klubu.

5. Aktywizacja dorosłych do świadomego kompensowania zdrowia, wskazania badmintona jako atrakcyjną formę wysiłku fizycznego.

§3 TERMINY I MIEJSCA TURNIEJÓW

25 CZERWCA 2023 r. (niedziela), godz. 09:15 – rozgrzewka, formalności w biurze
godz. 09:30 – rozpoczęcie rozgrywek

HALA SOSiR ul. Sportowa 6, 43-430 Skoczów

§4 ZGŁOSZENIA – ZASADY I WARUNKI UDZIAŁU

1. W Turnieju „Puchar Kaplicówka 2023” mogą wziąć udział:

• turniej ma charakter otwarty i każdy amator może wziąć w nich udział,

• amatorzy, tj. osoby nigdy nie zarejestrowane na listach PZBad,

• uczestnicy poniżej 18 roku życia grają pod opieką rodziców,

• wszyscy uczestnicy startujący w zawodach zgadzają się na przestrzeganie regulaminu zawodów, wpisowe – udział bezpłatny.

Uczestnik podpisuje specjalne oświadczenie przed startem (RODO i stan zdrowia).

§5 ZGŁOSZENIA DO TURNIEJU

1. Zgłoszenia będą przyjmowane:

– do dnia 23.06.2023 (piątek) do godz. 20:00 na adres email: kkswisla@gmail.com lub telefonicznie – 794 749 522

§ 6 SYSTEM ROZGRYWEK

1. Rodzaje gier:

  • Gra mieszana MIXTY OPEN
  • Gra podwójna DEBEL KOBIET
  • Gra podwójna DEBEL MĘŻCZYZN
  • Gra podwójna DEBEL DZIEWCZĄT (14 – 17 lat)
  • Gra podwójna DEBEL CHŁOPCÓW (14 – 17 lat)

2. System rozgrywek: System rozgrywek określa organizator wraz z sędzią głównym w dniu zawodów przed rozpoczęciem rywalizacji (system rozgrywek zależny jest od ilości zgłoszeń).

3. O kolejności miejsc zdecydują następujące kryteria:
– liczba wygranych meczów,
– liczba wygranych setów netto (sety wygrane minus sety przegrane),
– bilans małych punktów.

W przypadku nie pojawienia się na starcie zawodów któregokolwiek z zawodników, decyzję o sposobie liczenia punktów przy wyborze zawodnika z drugiego miejsca
(np. nie uwzględnianiu wyników zawodników, którzy zajmą miejsca czwarte w grupach) podejmie sędzia turnieju. Wśród zawodników, którzy przechodzą do rozgrywek systemem pucharowym zostanie przeprowadzone losowanie drabinki turniejowej wg zasady:  pierwsza wylosowana osoba gra z nr 1,  druga wylosowana osoba gra z nr. 2 itd.

4. Mecze rozgrywane są do 15 pkt. Do dwóch wygranych setów.

5. Obowiązują zasady gier zgodne z przepisami PZBad.

6. Turniej zostanie rozegrany w każdej kategorii przy minimalnej ilości – 3 par.

§7 NAGRODY

1. Dla najlepszych trzech par w turnieju: dyplom, puchar i medal oraz nagrody pamiątkowe. Dla wszystkich pamiątkowe dyplomy.

2. Wręczenie nagród na zakończenie turnieju.

§8 SĘDZIA TURNIEJU

1. Organizator dysponuje sędzią odpowiedzialnym za przebieg zawodów, którym przysługuje ostateczny werdykt w przypadku wynikłych sporów. Dodatkowo organizator wyznacza sędziów turnieju spośród uczestników.

§9 SPRAWY TECHNICZNE

1. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora Turnieju.

2. W sprawach spornych lub nieujętych w regulaminie decydują organizatorzy i sędzia główny

zawodów. Decyzje te są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

3. Zawodnicy zobowiązani są do gry w strojach sportowych, obuwiu przeznaczonym na salę gimnastyczną oraz zachowania ogólnie przyjętych zasad fair play, poszanowania rywala oraz punktualności.

4. W przypadku nie dostosowania się do tych wymogów sędzia zawodów upoważniony jest do odebrania punktów, a w szczególnych przypadkach do dyskwalifikacji gracza,

5. Każdy uczestnik turnieju ma możliwość wypożyczyć rakietkę do gry w badmintona.

6. Lotki do gry zapewnia organizator.

§ 10 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Organizator nie bierze odpowiedzialności za stan zdrowia uczestników.

2. Na wypadek zakażenia koronawirusem w toku turnieju lub dojazdu na turniej lub powrotu z turnieju, uczestnik nie będzie wnosił żadnych roszczeń wobec Organizatora.

3. Każdy z uczestników oświadcza, że jego stan zdrowia zezwala mu na udział w turnieju oraz uczestniczy w nim na własną odpowiedzialność.

4. Osoby niepełnoletnie biorą udział w zawodach pod opieką rodziców lub opiekunów.

5. Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.

6. Uczestnicy zawodów zobowiązani są do podporządkowania się zaleceniom organizatora w zakresie ładu i porządku na obiekcie sportowym, w którym rozgrywane są zawody.

7. Zabrania się uczestnictwa w zawodach po spożyciu alkoholu lub innych środkach odurzających oraz w przypadku złego samopoczucia.

8. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe uczestników zagubione podczas turnieju.

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestnicy zawodów akceptują postanowienia niniejszego regulaminu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w regulaminie oraz prawo do podejmowania ostatecznej decyzji w kwestiach spornych, a także spraw nieujętych w niniejszym regulaminie.

3. Start w Turnieju „Puchar Kaplicówka 2023” jest zgodą zawodnika na przetwarzanie jego danych osobowych i publikacji wizerunku w materiałach związanych z Turniejem „Puchar Kaplicówka 2023” (np. sprawozdania z turniejów w prasie i na stronach internetowych, publikacja zdjęć z wizerunkiem uczestników turnieju publikacja wyników zawodów, publikacja nagrań video – wszystko w ramach popularyzacji dyscypliny badmintona w naszym regionie),

5. Koszty organizacji Turnieju „Puchar Kaplicówka 2023„ ponosi organizator.

6. Wszelkie koszty związane z przejazdem pokrywają zainteresowani we własnym zakresie.

P