Zapraszamy na turniej badmintona w grze pojedynczej!

puchar kaplicowki2

“PUCHAR KAPLICÓWKI 2019″


REGULAMIN

§ 1 ORGANIZATOR

1. Kobiecy Klub Sportowy “Wisła” w Skoczowie.

§2 CELE I ZAŁOŻENIA TURNIEJU

1. Aktywacja ruchowa w wolnym czasie,

2. Poznanie zalet intensywnej gry w badmintona, jako zmniejszanie ryzyka powstawania chorób cywilizacyjnych,

3. Poszerzenie wiedzy lokalnej społeczności na temat dyscypliny badmintona,

4. Zwiększenie zainteresowania wśród dzieci i młodzieży grą w badmintona oraz pozyskiwanie zawodników do klubu.

5. Aktywizacja dorosłych do świadomego kompensowania zdrowia, wskazania badmintona jako atrakcyjną formę wysiłku fizycznego.

§3 TERMINY I MIEJSCA TURNIEJÓW

26 MAJA 2019 r. (niedziela), zapisy o godz.08:00, rozpoczęcie rozgrywek

od godz. 09:00, miejsce: Hala SOSiR w Skoczowie, ul. Sportowa 6.

§4 ZGŁOSZENIA – ZASADY I WARUNKI UDZIAŁU

1. W Turnieju „Puchar Kaplicówka 2019” mogą wziąć udział:

turniej ma charakter otwarty i każdy amator może wziąć w nich udział,

amatorzy, tj. osoby nigdy nie zarejestrowane na listach PZBad,

uczestnicy poniżej 18 roku życia grają pod opieką rodziców,

wszyscy uczestnicy startujący w zawodach zgadzają się na przestrzeganie regulaminu

zawodów, wpisowe – udział w turnieju jest bezpłatny.

Uczestnik podpisuje specjalne oświadczenie przed startem (RODO i stan zdrowia).

§5 ZGŁOSZENIA DO TURNIEJU

1. Zgłoszenia będą przyjmowane:

- przed turniejem na miejscu g. 8:00

§ 6 SYSTEM ROZGRYWEK

1. Rodzaje gier:

  • Gra pojedyncza kobiet OPEN

  • Gra pojedyncza mężczyzn OPEN

  • Gra pojedyncza dziewcząt U15 (2004 i mł.)

  • Gra pojedyncza chłopców U15 (2004 i mł.)

2. System rozgrywek: System rozgrywek określa organizator wraz z sędzią głównym w dniu zawodów przed rozpoczęciem rywalizacji (system rozgrywek zależny jest od ilości zgłoszeń).

3. O kolejności miejsc zdecydują następujące kryteria: liczba wygranych meczów, liczba wygranych setów netto (sety wygrane minus sety przegrane), bilans

małych punktów. W przypadku nie pojawienia się na starcie zawodów któregokolwiek z zawodników, decyzję o sposobie liczenia punktów przy wyborze zawodnika z drugiego miejsca (np.

nie uwzględnianiu wyników zawodników, którzy zajmą miejsca czwarte w grupach) podejmie sędzia turnieju. Wśród zawodników, którzy przechodzą do rozgrywek systemem pucharowym

zostanie przeprowadzone losowanie drabinki turniejowej wg zasady: pierwsza wylosowana osoba gra z nr 1, druga wylosowana osoba gra z nr. 2 itd.

4. Mecze rozgrywane są do 15 pkt. Do dwóch wygranych setów.

5. Obowiązują zasady gier zgodne z przepisami PZBad.

6. Turniej zostanie rozegrany w każdej kategorii przy minimalnej ilości 3 osób.

§7 NAGRODY

1. Dla wszystkich pamiątkowe dyplomy,

2. Dla najlepszych trzech zawodników: dyplom, medal

3. Dla zwycięzcy puchar, medal, dyplom

4. Wręczenie dyplomów na zakończenie turnieju.

§8 SĘDZIA TURNIEJU

1. Organizator dysponuje 2 sędziami odpowiedzialnymi za przebieg zawodów, którym przysługuje

ostateczny werdykt w przypadku wynikłych sporów. Dodatkowo organizator wyznacza sędziów

turnieju spośród uczestników.

§9 SPRAWY TECHNICZNE

1. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora Turnieju.

2. W sprawach spornych lub nieujętych w regulaminie decydują organizatorzy i sędzia główny zawodów. Decyzje te są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

3. Zawodnicy zobowiązani są do gry w strojach sportowych, obuwiu przeznaczonym na salę

gimnastyczną oraz zachowania ogólnie przyjętych zasad fair play, poszanowania rywala oraz punktualności.

4. W przypadku nie dostosowania się do tych wymogów sędzia zawodów upoważniony jest do odebrania punktów, a w szczególnych przypadkach do dyskwalifikacji gracza,

5. Każdy uczestnik turnieju ma możliwość wypożyczyć rakietkę do gry w badmintona.

6. Lotki do gry zapewnia organizator.

§ 10 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Organizator nie bierze odpowiedzialności za stan zdrowia uczestników.

2. Każdy z uczestników oświadcza, że jego stan zdrowia zezwala mu na udział w turnieju oraz uczestniczy w nim na własną odpowiedzialność.

3. Osoby niepełnoletnie biorą udział w zawodach pod opieką rodziców lub opiekunów.

4. Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.

5. Uczestnicy zawodów zobowiązani są do podporządkowania się zaleceniom organizatora w zakresie ładu i porządku na obiekcie sportowym, w którym rozgrywane są zawody.

6. Zabrania się uczestnictwa w zawodach po spożyciu alkoholu lub innych środkach odurzających oraz w przypadku złego samopoczucia.

7. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe uczestników zagubione podczas turnieju.

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestnicy zawodów akceptują postanowienia niniejszego regulaminu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w regulaminie oraz prawo do podejmowania

ostatecznej decyzji w kwestiach spornych, a także spraw nieujętych w niniejszym regulaminie.

3. Start w Turnieju „Puchar Kaplicówka 2019” jest zgodą zawodnika na przetwarzanie jego danych osobowych i publikacji wizerunku w materiałach związanych z Turniejem „Puchar Kaplicówka 2019” (np. sprawozdania z turniejów w prasie i na stronach internetowych, publikacja zdjęć z wizerunkiem uczestników turnieju publikacja wyników zawodów, publikacja nagrań video – wszystko w ramach popularyzacji dyscypliny badmintona w naszym regionie),

5. Koszty organizacji Turnieju „Puchar Kaplicówka 2019„ ponosi organizator.

6. Wszelkie koszty związane z przejazdem pokrywają zainteresowani we własnym zakresie.

puchar kaplicowki

Odpowiedzi są wyłączone, ale możesz umieścić odnośnik na własnej stronie.

Nie można dodawać komentarzy.