Serdecznie zapraszamy na turniej mixta i debla w czterech kategoriach!

Kobiecy Klub Sportowy zaprasza rodziców z dziećmi, znajomych, sąsiadów, przyjaciół – kamratów do udziału w rekreacyjnym turnieju badmintona – z rakietką po zdrowie!

8 par mieszanych, 8 par zawodniczek i 8 par zawodników w kategorii dorośli (K i M) oraz młodzież (Dz i Chł / 14-17 lat) uzyskają możliwość gry w turnieju finałowym, gdzie organizatorzy przewidzieli nagrody – puchary, medale, nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy dla najlepszych trzech par w każdej kategorii wiekowej.

Turniej badmintonowy w ramach projektu Działaj Lokalnie skierowany jest do mieszkańców powiatu cieszyńskiego – Skoczów, Ustroń, Wisła, Hażlach, Brenna, Strumień, Goleszów.

20.11.2021 (sobota) o godz. 09:00 rozpoczną się zmagania w Hali SOSiR w Skoczowie przy ul. Sportowej 6.

Obowiązują zapisy do 19.11.2021 na adres e-mail: kkswisla@gmail.com podając imię i nazwisko pary oraz kategorię w której chcemy wziąć udział.

Uczestnicy powinni pamiętać o tym aby jednak zabrać ze sobą swoją rakietkę i wodę ze względów bezpieczeństwa. Natomiast jeśli ktoś będzie chciał wziąć udział, a nie będzie posiadał rakietki – zostanie mu ona wypożyczona. Przed wejściem prosimy o dezynfekcję rąk oraz w miarę możliwości ograniczenie korzystania ze szatni. Udział będzie możliwy po podpisaniu oświadczenia o stanie zdrowia i RODO. Organizator zapewnia poczęstunek i napoje, dyplom pamiątkowy dla każdej pary – udział jest bezpłatny!

“TURNIEJ BADMINTONA – Z RAKIETĄ PO ZDROWIE”
REGULAMIN

§ 1 ORGANIZATOR

1. Kobiecy Klub Sportowy “Wisła” w Skoczowie.

§2 CELE I ZAŁOŻENIA TURNIEJU

  1. Turniej organizowany w ramach projektu Działaj Lokalnie – aktywacja ruchowa w wolnym czasie,

2. Poznanie zalet intensywnej gry w badmintona, jako zmniejszanie ryzyka powstawania chorób

cywilizacyjnych,

3. Poszerzenie wiedzy lokalnej społeczności na temat dyscypliny badmintona,

4. Zwiększenie zainteresowania wśród dzieci i młodzieży grą w badmintona oraz pozyskiwanie

zawodników do klubu.

5. Aktywizacja dorosłych do świadomego kompensowania zdrowia, wskazania badmintona

jako atrakcyjną formę wysiłku fizycznego.

§3 TERMINY I MIEJSCE TURNIEJU

ELIMINACJE:
20 listopada 2021 r. (sobota), otwarcie turnieju godz.09:00, rozpoczęcie rozgrywek

od godz. 09:30, miejsce: Hala SOSiR w Skoczowie, ul. Sportowa 6.

FINAŁ:

11 grudnia 2021 r. (sobota), otwarcie turnieju godz.13:00, rozpoczęcie rozgrywek

od godz. 13:30, miejsce: Hala SOSiR w Skoczowie, ul. Sportowa 6.

§4 ZGŁOSZENIA – ZASADY I WARUNKI UDZIAŁU

1. W Turnieju „Badmintona – z rakietą po zdrowie” mogą wziąć udział:

• turniej ma charakter otwarty i każdy amator może wziąć w nich udział,

• amatorzy, tj. osoby nigdy nie zarejestrowane na listach PZBad,

• uczestnicy poniżej 18 roku życia grają pod opieką rodziców,

• wszyscy uczestnicy startujący w zawodach zgadzają się na przestrzeganie regulaminu

zawodów, wpisowe – udział w turnieju jest bezpłatny.

2. Awans do TURNIEJU FINAŁOWEGO uzyskuje 8 najlepszych par w każdej kategorii.

§5 ZGŁOSZENIA DO TURNIEJU

1. Zgłoszenia będą przyjmowane:
– do dnia 19.11.2021 (piątek) do godz. 23:59 na adres email: kkswisla@gmail.com lub telefonicznie – 794 749 522 do godz. 19:00.

§ 6 SYSTEM ROZGRYWEK

1. Rodzaje gier:

  • Gra mieszana MIXTY OPEN
  • Gra podwójna DEBEL KOBIET
  • Gra podwójna DEBEL MĘŻCZYZN
  • Gra podwójna DEBEL DZIEWCZĄT (14 – 17lat)
  • Gra podwójna DEBEL CHŁOPCÓW (14 – 17 lat)

2. System rozgrywek: System rozgrywek określa organizator wraz z sędzią głównym w dniu zawodów przed rozpoczęciem rywalizacji (system rozgrywek zależny jest od ilości zgłoszeń).

3. O kolejności miejsc zdecydują następujące kryteria:
– liczba wygranych meczów,
– liczba wygranych setów netto (sety wygrane minus sety przegrane),
– bilans małych punktów.

W przypadku nie pojawienia się na starcie zawodów któregokolwiek z

zawodników, decyzję o sposobie liczenia punktów przy wyborze zawodnika z drugiego miejsca
(np. nie uwzględnianiu wyników zawodników, którzy zajmą miejsca czwarte w grupach) podejmie

sędzia turnieju. Wśród zawodników, którzy przechodzą do rozgrywek systemem pucharowym

zostanie przeprowadzone losowanie drabinki turniejowej wg zasady: pierwsza wylosowana osoba gra z nr 1,  druga wylosowana osoba gra z nr. 2 itd.

4. Mecze rozgrywane są do 15 pkt. Do dwóch wygranych setów.

5. Obowiązują zasady gier zgodne z przepisami PZBad.

6. Turniej zostanie rozegrany w każdej kategorii przy minimalnej ilości – 3 par.

§7 NAGRODY

1. W turnieju eliminacyjnym dla wszystkich pamiątkowy dyplom.
2. Dla najlepszych trzech par w turnieju finałowym: dyplom, puchar i medal oraz nagrody rzeczowe. Dla wszystkich pamiątkowe dyplomy.

3. Wręczenie nagród na zakończenie turnieju finałowego.

§8 SĘDZIA TURNIEJU

1. Organizator dysponuje sędzią odpowiedzialnym za przebieg zawodów, którym przysługuje

ostateczny werdykt w przypadku wynikłych sporów. Dodatkowo organizator wyznacza sędziów

turnieju spośród uczestników.

§9 SPRAWY TECHNICZNE

1. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora Turnieju.

2. W sprawach spornych lub nieujętych w regulaminie decydują organizatorzy i sędzia główny

zawodów. Decyzje te są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

3. Zawodnicy zobowiązani są do gry w strojach sportowych, obuwiu przeznaczonym na salę

gimnastyczną oraz zachowania ogólnie przyjętych zasad fair play, poszanowania rywala oraz

punktualności.

4. W przypadku nie dostosowania się do tych wymogów sędzia zawodów upoważniony jest do

odebrania punktów, a w szczególnych przypadkach do dyskwalifikacji gracza,

5. Każdy uczestnik turnieju ma możliwość wypożyczyć rakietkę do gry w badmintona.

6. Lotki do gry zapewnia organizator.

§ 10 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Organizator nie bierze odpowiedzialności za stan zdrowia uczestników.

2. Na wypadek zakażenia koronawirusem w toku turnieju lub dojazdu na turniej lub powrotu z turnieju, uczestnik nie będzie wnosił żadnych roszczeń wobec Organizatora.

3. Każdy z uczestników oświadcza, że jego stan zdrowia zezwala mu na udział w turnieju oraz

uczestniczy w nim na własną odpowiedzialność.

4. Osoby niepełnoletnie biorą udział w zawodach pod opieką rodziców lub opiekunów.

5. Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.

6. Uczestnicy zawodów zobowiązani są do podporządkowania się zaleceniom organizatora

w zakresie ładu i porządku na obiekcie sportowym, w którym rozgrywane są zawody.

7. Zabrania się uczestnictwa w zawodach po spożyciu alkoholu lub innych środkach odurzających

oraz w przypadku złego samopoczucia.

8. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe uczestników zagubione podczas turnieju.

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestnicy zawodów akceptują postanowienia niniejszego regulaminu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w regulaminie oraz prawo do podejmowania

ostatecznej decyzji w kwestiach spornych, a także spraw nieujętych w niniejszym regulaminie.

3. Start w Turnieju „Badmintona – z rakietą po zdrowie!” jest zgodą zawodnika na przetwarzanie jego danych osobowych i publikacji wizerunku w materiałach związanych z Turniejem „Badmintona – z rakietą po zdrowie!” (np. sprawozdania z turniejów w prasie i na stronach internetowych, publikacja zdjęć z wizerunkiem uczestników turnieju publikacja wyników zawodów, publikacja nagrań video – wszystko w ramach popularyzacji dyscypliny badmintona w naszym regionie),

5. Koszty organizacji Turnieju „Badmintona – z rakietą po zdrowie!” ponosi organizator.

6. Wszelkie koszty związane z przejazdem pokrywają zainteresowani we własnym zakresie.