Aby przekazać jeden procent swojego podatku na KKS ”Wisła” Skoczów należy w formularzu PIT wypełnić odpowiednie dane. Obecnie wystarczy podać tylko:

 

Nazwa stowarzyszenia: Kobiecy Klub Sportowy “Wisła” w Skoczowie.

Numer KRS: 0000 319668

Cel szczegółowy:  Na szkolenie młodych piłkarek.

Lub uczyń darowiznę na konto: 85 8126 0007 0000 8019 2000 0020 – Bank Spółdzielczy w Skoczowie.
.
KKS “Wisła” Skoczów
ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO
.
Teraz możesz przekazać 1% podatku dla organizacji działającej w Skoczowie i powiecie cieszyńskim.
.
PRZEKAŻ SWÓJ 1% PODATKU NA ROZWÓJ SEKCJI PIŁKI NOŻNEJ W NASZYM KLUBIE
W listopadzie 2014 roku Kobiecy Klub Sportowy “Wisła” uzyskał status organizacji pożytku publicznego, co oznacza, że wszyscy podatnicy mogą przekazać klubowi 1% podatku. Kobiecy Klub Sportowy istnieje już 13 lat i przez te lata dokłada wszelkich starań aby nasze zawodniczki – dzieci i młodzież z powiatu cieszyńskiego mogły godnie reprezentować nasze miasto na zawodach sportowych, które odbywają się na terenie całej Polski, a nawet za granicami naszego kraju. W związku z tym iż piłka nożna jest jednym z najpopularniejszych sportów wśród dzieci i młodzieży pragniemy rozwijać naszą sekcję, tworzyć nowe zespoły, a także zapewnić naszym już istniejącym drużynom  dobre warunki pracy, które zaowocują wynikami sportowymi. Klub działalność swą prowadzi nieodpłatnie co oznacza iż nie pobiera od zawodników żadnych opłat związanych z trenowaniem, grą w lidze czy udziałach w turniejach, dając możliwość wszystkim dzieciom zwłaszcza tym z rodzin o niższym statusie materialnym.
.
Na co Kobiecy Klub Sportowy przeznaczy pieniądze uzyskane z 1%:
  • szkolenia dzieci i młodzieży
  • organizacja zawodów sportowych
  • organizacja turniejów halowych
  • dofinansowanie obozów sportowych
  • utworzenie nowych drużyn
  • na zakup sprzętu sportowego

Co to jest organizacja pożytku publicznego?

Organizacja pożytku publicznego (OPP) – termin wprowadzony w Polsce 1 stycznia 2004   przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie.
Status OPP może uzyskać organizacja pozarządowa (z wyjątkiem parti politycznych , związków zawodowych , organizacji pracodawców oraz samorządów zawodowych , prowadząca działalność w obszarach tzw. pożytku publicznego, które zostały określone ustawą o działalności i wolontariacie  Ponadto organizacja musi spełniać dodatkowe kryteria dotyczące m.in. jawności działania, kontroli w organizacji.
Posiadanie przez organizację statusu organizacji pożytku publicznego nakłada na nią obowiązki sprawozdawczości, aby wszyscy zainteresowani mogli uzyskać informacje, na co wydane zostały pieniądze przekazywane przez darczyńców. Status ten umożliwia przekazanie na rzecz organizacji pożytku publicznego 1% podatku dochodowego  przez osoby fizyczne.
              Na czym polega mechanizm 1%?
W dniu 1 stycznia 2004 roku weszła w życie ustawa o wolontariacie. Na jej mocy podatnik płacący podatek dochodowy odosób fizycznych  może przeznaczyć 1% swojego należnego podatku na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego znajdującej się na oficjalnej liście tego rodzaju organizacji. Przed 1 stycznia 2007 roku podatnik był obowiązany osobiście dokonać przelewu na rzecz wybranej przez siebie OPP, a następnie odliczyć tę kwotę w swoim rozliczeniu rocznym. Obecnie na wniosek podatnika wyrażony w zeznaniu rocznym jeden procent na konto bankowe OPP przekazuje naczelnik urzędu skarbowego.
               Kto może przekazać 1% podatku organizacji pożytku publicznego?
  • podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • podatnik opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
  • podatnik objęty liniową, 19 – procentową stawką podatku,
  • podatnik uzyskujący dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych

 

1 procent

SPRAWOZDANIA ZA ROK 2019

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
2. Bilans
3. Rachunek zysków i strat
4. Informacja dodatkowa
5. Sprawozdanie merytoryczne